Privacystatement

KIGID respecteert te allen tijde de privacy van haar onlinebezoekers. Zij verwerkt persoonsgegevens die gebruikers van de site aan KIGID verstrekken, bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht of een informatieaanvraag, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle gegevens die u via deze site naar KIGID stuurt, dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Hoe KIGID omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in het Privacybeleid.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KIGID.

Uitsluiting aansprakelijkheid

KIGID zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site. Zij kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

KIGID is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site of uit het gebruik van informatie van deze site.

Door te klikken op bepaalde links, komt u op andere sites van bijvoorbeeld leveranciers en/of klanten. KIGID aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid  voor de inhoud van die andere sites.

KIGID behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de site en de benodigde software naar eigen inzicht te wijzigen.

Privacybeleid

Inleiding

KIGID (Klachteninstituut Gecertificeerde Incassodiensten) is een Verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 4 onder 7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is daarom verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens, zoals hieronder beschreven. Zie ook de definitielijst voor de contactgegevens van Kigid.

KIGID verwerkt Persoonsgegevens van onder andere consumenten, ondernemers en (contactpersonen van) de bij de Nederlandse Vereniging van Incassodiensten aangesloten leden in diverse gegevensbestanden en systemen. De personen van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt, worden in art. 1 onder 1) van de AVG aangemerkt als ‘betrokkenen’.

Betrokkenen vertrouwen erop dat KIGID, in haar hoedanigheid als Verwerkingsverantwoordelijke, zorgvuldig omgaat met de Persoonsgegevens die zij verwerkt. KIGID respecteert de privacy van de betrokkenen en stelt alles in het werk om deze te beschermen. De eisen van de AVG zijn hierbij leidend.

KIGID kan Persoonsgegevens van betrokkenen voor meerdere doeleinden verwerken. Hieronder wordt per doeleinde de wijze van verwerking beschreven en wordt hierbij de wettelijke basis vermeld.

Website

KIGID respecteert te allen tijde de privacy van haar online bezoekers. KIGID verwerkt gegevens van personen die een klacht indienen via het klachtenformulier op de website. Omdat de indiener van de klacht KIGID verzoekt om een klacht af te handelen conform de Geschillenregeling van de NVI heeft KIGID (persoons)gegevens nodig. Deze gegevens worden door de indiener van de klacht zelf aan KIGID verstrekt. KIGID is op grond van art. 6 lid 1 onder b) AVG bevoegd om de Persoonsgegevens van de consument of ondernemer te verwerken. KIGID gaat vertrouwelijk om met de aan haar verstrekte Persoonsgegevens en neemt de bepalingen van de AVG in acht bij de verwerking van deze Persoonsgegevens.

NVI en haar leden

De leden van de NVI (Nederlandse vereniging van Certificeerde Incassodiensten) werken volgens de criteria van het Incasso Keurmerk. Onderdeel daarvan is dat er een klachtenprocedure is. Het KIGID behandelt de klachten conform deze klachtenprocedure, de Geschillenregeling. Klachten worden schriftelijk ingediend. Ten aanzien hiervan verwerkt KIGID de Persoonsgegevens van de klachtbehandelaar van het betreffende incassobureau.

Ook met deze Persoonsgegevens gaat KIGID vertrouwelijk om en neemt hierbij de bepalingen van de AVG in acht.

Behandeling van de klacht

Als een consument of een ondernemer KIGID verzoekt om de klacht over een incassobureau (lid van de NVI) te behandelen, dan moet KIGID de door de consument of ondernemer verstrekte Persoonsgegevens verwerken. KIGID verwerkt onder andere de volgende Persoonsgegevens: naam, contactgegevens en alle andere gegevens die aan ons zijn verstrekt in het kader van de behandeling van het klachtdossier. Alle (e-mail)correspondentie met betrekking tot de klachtbehandeling wordt opgeslagen in ons interne klachtbehandelingssysteem. De (e-mail)correspondentie is alleen inzichtelijk voor medewerkers van KIGID en wordt verstrekt aan het incassobureau waartegen de klacht wordt ingediend. De verstrekte Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden, zoals de Raad van Toezicht. Dit wordt alleen gedaan indien de consument of ondernemer het KIGID vraagt de klacht voor te leggen aan de Raad van Toezicht.

Indien geen gebruik meer word gemaakt van de dienstverlening van KIGID, wordt het klachtdossier gearchiveerd. In het geval het klachtdossier is gearchiveerd, wordt dit gedaan met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Als de (persoons)gegevens niet langer nodig zijn, worden deze verwijderd.

Uitspraken Raad van Toezicht

Uitspraken gedaan door de Raad van Toezicht, die gepubliceerd worden op de KIGID website, worden door KIGID geanonimiseerd en zijn niet herleidbaar tot individuele personen.

Maatregelen

Passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging Artikel 5 van de AVG verplicht KIGID als Verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies of onrechtmatige verwerking van Persoonsgegevens tegen te gaan. De wijze waarop (persoons)gegevens worden beveiligd is afhankelijk van het soort gegevens, de wijze van opslag en verwerking alsmede de onderkende risico’s. KIGID heeft de beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne procedures.

Bewaartermijnen

KIGID bewaart Persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, contractueel is afgesproken en/of noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt (artikel 5 lid 1 onder b van de AVG). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.

Geheimhouding

Medewerkers van KIGID die toegang hebben tot Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring ten aanzien van de Persoonsgegevens. Alle medewerkers die toegang hebben tot Persoonsgegevens, zullen hiermee vertrouwelijk omgaan.

Inzage- en correctierecht

Consumenten, ondernemers, medewerkers van KIGID en medewerkers van de leden van de NVI hebben recht op inzage van de bij KIGID geregistreerde Persoonsgegevens. Dit houdt in dat de betrokkene kan opvragen welke Persoonsgegevens van hem/haar bij KIGID zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze Persoonsgegevens worden gebruikt (art. 15 AVG). Indien de betrokkene wil weten welke Persoonsgegevens van hem/haar zijn geregistreerd dan wel worden verwerkt, dan kan hij/zij hiertoe een schriftelijk verzoek indienen. Dit verzoek kan per e-mail worden ingediend via klachten@kigid.nl.

Datalek

Het is mogelijk dat een consument, ondernemer, medewerker van KIGID of een medewerker van het bij de NVI aangesloten incassobureau constateert dat een beveiligingslek heeft plaatsgevonden ten aanzien van Persoonsgegevens die door KIGID worden verwerkt, of dat het vermoeden bestaat dat de beveiliging van Persoonsgegevens niet op de juiste wijze door KIGID is gewaarborgd. Om mogelijke schade te voorkomen, verzoeken wij degene die een dergelijk vermoeden heeft om direct met KIGID contact op te nemen. KIGID heeft procedures om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de AVG. U kunt contact opnemen via klachten@kigid.nl.

Tot slot

KIGID gebruikt Persoonsgegevens niet voor direct marketing doeleinden