Wat is KIGID?

KIGID is het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. Wij zijn een onafhankelijk instituut dat klachten over NVI-incassobureaus met het Incasso Keurmerk afhandelt. Dit keurmerk wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso Ondernemingen (NVI).

Klachtenprocedure

Bekijk hieronder hoe wij uw klacht behandelen.

Keurmerkhouders

U kunt bij KIGID een klacht indienen over een van deze incassobureaus.

EDR
Ultimoo Incasso

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de veelgestelde vragen over klachten over incassobureaus.

Het versturen van SMS-berichten door incassobureaus is geoorloofd. De wet zegt niet dat dit niet mag en ook in het Incasso Keurmerk staat niets aangegeven wat er op wijst dat dit niet zou mogen.

Met betrekking tot aanmaningen/communiceren via e-mail of andere moderne communicatiemiddelen geeft het bestuur van de NVI aan dat dit is toegestaan. De NVI kan/zal het communiceren via modernere manieren niet verbieden. Het is uiteraard aan het incassobedrijf om te beoordelen of men deze manieren wil gebruiken.

Nee. In de Wet op de Incassokosten (WIK) is geregeld dat een klant die niet heeft betaald één kosteloze herinnering moet krijgen waarna men vanaf de datum van ontvangst van deze herinnering 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Wordt er op tijd betaald, dan mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht. Betaalt de klant niet, dan zijn incassokosten zonder verdere aanmaning verschuldigd. Het minimumtarief is € 40,- dat eventueel verhoogd wordt met de BTW, als de schuldeiser niet BTW-plichtig is. Zie hieronder de staffel voor de juiste incassokosten bij consumentenzaken.

Bij consumentenzaken geldt de hiervoor genoemde WIK, daarin zijn de incassotarieven vastgelegd.

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,- (met een minimum van €40,-);
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,-;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,-;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,-;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

De incassokosten worden verhoogd met BTW wanneer de schuldeiser niet BTW-plichtig is.

De algemene verjaringstermijn in Nederland is 20 jaar. Voor sommige situaties geldt een kortere termijn. Rechtsvorderingen tot betaling van geldsommen verjaren bijvoorbeeld na vijf jaar, maar bij een ‘consumentenkoop’ geldt een nog kortere termijn, namelijk twee jaar. Verjaring ontstaat niet vanzelf, maar moet door de debiteur worden ingeroepen na afloop van de verjaringstermijn. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer bij de rechter kan afdwingen. Wel mag hij nog steeds om betaling vragen, omdat er een morele verplichting tot betaling overblijft, een natuurlijke verbintenis genoemd. Als de debiteur ondanks verjaring toch betaalt, dan heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan hij het niet terugvorderen. Door het versturen van een aanmaning/sommatie/ingebrekestelling wordt de verjaring gestopt. Dit wordt het stuiten van de verjaring genoemd. De verjaringstermijn gaat vanaf dat moment opnieuw lopen. Ook wordt er gestuit op de dag dat er gedagvaard wordt. Een schulderkenning door de debiteur leidt ook tot stuiting.

Indien u vraagt om inzage in de onderliggende stukken die de vordering staven, dienen deze aan u te worden verstrekt.

Het secretariaat van het KIGID heeft geen inzage in uw dossier. Om eventuele verhogingen te voorkomen kunt u overgaan tot het betalen van de vordering. Als blijkt dat de vordering niet correct is krijgt u uiteraard uw geld teruggestort.

Nee. Bij het KIGID kunt u alleen een klacht indienen tegen een NVI-lid waarvan u meent dat dit incassobureau zich niet aan de regels van het Incasso Keumerk heeft gehouden. Door een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht NVI start een tuchtrechtelijke procedure waarin wordt beoordeeld of het incassobureau zich aan de normen en waarden van het Incasso Keurmerk houdt. De Raad van Toezicht legt indien nodig sancties op aan het incassobureau. Er kan géén schadevergoeding worden toegekend aan de klager.

Met klachten over de kwaliteit of levering van het product dat u heeft gekocht kunt u niet terecht bij de (Raad van Toezicht van de) NVI. Wij adviseren u om over dit soort zaken, liefst zo snel mogelijk, het betreffende bedrijf te benaderen. Blijft het geschil bestaan, dan is het oordeel van de civiele rechter nodig en kunt u zich het beste wenden tot bijvoorbeeld de Consumentenbond, een wetswinkel of een advocaat/jurist.

Met de opdrachtgever wordt het bedrijf of de organisatie bedoeld die een factuur heeft verstuurd, en u dus een dienst of een product heeft geleverd. In een enkel geval kan dit ook een consument zijn.

Debiteur is diegene die een dienst of product heeft afgenomen van de opdrachtgever en nog niet betaald heeft. Een enkele keer gaat het ook om een geldlening o.i.d.

Het incassobureau ontvangt van de opdrachtgever de openstaande vordering (vaak een factuur) en zal de vordering gaan incasseren bij de debiteur.