Meest gestelde vragen bij klachten

Vraag en antwoord consument:

Zijn aanmaningen via SMS of mail toegestaan?
Is een onderneming die geld tegoed meent te hebben van een klant verplicht eerst 2x een herinnering te sturen?
Welke incassokosten mogen er in rekening worden gebracht?
Wanneer is een vordering verjaard?
Het incassobureau wil mij geen inzage geven in de stukken die zij hebben, dit zijn ze toch verplicht?
Als ik mijn klacht indien bij het KIGID ben ik dan wel verplicht eerst het incassobureau te betalen?
Ik ben het niet eens met de factuur, kan ik daarover een klacht indienen bij het KIGID?
Wie is een opdrachtgever?
Wie is een debiteur?
Wat doet een incassobureau?

Zijn aanmaningen via SMS of mail toegestaan?

Het versturen van SMS-berichten door incassobureaus is geoorloofd. De wet zegt niet dat dit niet mag en ook in het Incasso Keurmerk staat niets aangegeven wat er op wijst dat dit niet zou mogen.

Met betrekking tot aanmaningen/communiceren via e-mail of andere moderne communicatiemiddelen geeft het bestuur van de NVI aan dat dit is toegestaan. De NVI kan/zal het communiceren via modernere manieren niet verbieden. Het is uiteraard aan het incassobedrijf om te beoordelen of men deze manieren wil gebruiken.

 

naar boven

 

naar boven


Is een onderneming die geld tegoed meent te hebben van een klant verplicht eerst 2x een herinnering te sturen?

Nee. In de Wet op de Incassokosten (WIK) is geregeld dat een klant die niet heeft betaald één kosteloze herinnering moet krijgen waarna men vanaf de datum van ontvangst van deze herinnering 14 dagen de tijd heeft om te betalen. Wordt er op tijd betaald, dan mogen er geen incassokosten in rekening worden gebracht. Betaalt de klant niet, dan zijn incassokosten zonder verdere aanmaning verschuldigd. Het minimumtarief is € 40,- dat eventueel verhoogd wordt met de BTW, als de schuldeiser niet BTW-plichtig is. Zie hieronder de staffel voor de juiste incassokosten bij consumentenzaken.

naar boven


Welke incassokosten mogen er in rekening worden gebracht?

Bij consumentenzaken geldt de hiervoor genoemde WIK, daarin zijn de incassotarieven vastgelegd.

 

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,- (met een minimum van €40,-);
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,-;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,-;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,-;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-.

 

De incassokosten worden verhoogd met BTW wanneer de schuldeiser niet BTW-plichtig is. 

 

naar boven

Wanneer is een vordering verjaard?

De algemene verjaringstermijn in Nederland is 20 jaar. Voor sommige situaties geldt een kortere termijn. Rechtsvorderingen tot betaling van geldsommen verjaren bijvoorbeeld na vijf jaar, maar bij een ‘consumentenkoop’ geldt een nog kortere termijn, namelijk twee jaar. Verjaring ontstaat niet vanzelf, maar moet door de debiteur worden ingeroepen na afloop van de verjaringstermijn. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer bij de rechter kan afdwingen. Wel mag hij nog steeds om betaling vragen, omdat er een morele verplichting tot betaling overblijft, een natuurlijke verbintenis genoemd. Als de debiteur ondanks verjaring toch betaalt, dan heeft hij niet onverschuldigd betaald en kan hij het niet terugvorderen. Door het versturen van een aanmaning/sommatie/ingebrekestelling wordt de verjaring gestopt. Dit wordt het stuiten van de verjaring genoemd. De verjaringstermijn gaat vanaf dat moment opnieuw lopen. Ook wordt er gestuit op de dag dat er gedagvaard wordt. Een schulderkenning door de debiteur leidt ook tot stuiting.

naar boven


Het incassobureau wil mij geen inzage geven in de stukken die zij hebben, dit zijn ze toch verplicht?

Indien u vraagt om inzage in de onderliggende stukken die de vordering staven, dienen deze aan u te worden verstrekt.

naar boven


Als ik mijn klacht indien bij het KIGID ben ik dan wel verplicht eerst het incassobureau te betalen?

Het secretariaat van het KIGID heeft geen inzage in uw dossier. Om eventuele verhogingen te voorkomen kunt u overgaan tot het betalen van de vordering. Als blijkt dat de vordering niet correct is krijgt u uiteraard uw geld teruggestort.

naar boven


Ik ben het niet eens met de factuur, kan ik daarover een klacht indienen bij het KIGID?

Nee. Bij het KIGID kunt u alleen een klacht indienen tegen een NVI-lid waarvan u meent dat dit incassobureau zich niet aan de regels van het Incasso Keumerk heeft gehouden. Door een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht NVI start een tuchtrechtelijke procedure waarin wordt beoordeeld of het incassobureau zich aan de normen en waarden van het Incasso Keurmerk houdt. De Raad van Toezicht legt indien nodig sancties op aan het incassobureau. Er kan géén schadevergoeding worden toegekend aan de klager.

 

Met klachten over de kwaliteit of levering van het product dat u heeft gekocht kunt u niet terecht bij de (Raad van Toezicht van de) NVI. Wij adviseren u om over dit soort zaken, liefst zo snel mogelijk, het betreffende bedrijf te benaderen. Blijft het geschil bestaan, dan is het oordeel van de civiele rechter nodig en kunt u zich het beste wenden tot bijvoorbeeld de Consumentenbond, een wetswinkel of een advocaat/jurist.

 

naar boven


Wie is een opdrachtgever?

Met de opdrachtgever wordt het bedrijf of de organisatie bedoeld die een factuur heeft verstuurd, en u dus een dienst of een product heeft geleverd. In een enkel geval kan dit ook een consument zijn. 

naar boven


Wie is een debiteur?

Debiteur is diegene die een dienst of product heeft afgenomen van de opdrachtgever en nog niet betaald heeft. Een enkele keer gaat het ook om een geldlening o.i.d. 

naar boven


Wat doet een incassobureau?

Het incassobureau ontvangt van de opdrachtgever de openstaande vordering (vaak een factuur) en zal de vordering gaan incasseren bij de debiteur.

naar boven

Contactgegevens
Kigid Secretariaat

Tel.: 085 - 047 1833
E-mail: klachten@kigid.nl
Klachtenformulier

Openingstijden

Ma : 9:00 t/m 17:00
Di : 9:00 t/m 17:00
Wo : 9:00 t/m 17:00
Do : 9:00 t/m 17:00
Vrij : 9:00 t/m 16:00